Rösslerov lom (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Nového Mesta, v časti Vinohrady.

Rozloha: 23.828m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Rôsslerov lom. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana významnej geologickej lokality, ktorá patrí ku kryštaliniku Malých Karpát a v ktorej vystupuje kompaktný granodiorit ako jeho súčasť. Umelý odkryv jemnozrnnej žuly s častými polohami pegmatitov, z ktorých sú zastúpené vzácnejšie minerály ako almandín, xenotín, mozanit. Územie je dôležité z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska.