Rimava (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca, v častiach Tisovec a Rimavská Píla.

Rozloha: 40.720m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2021.

Opis: Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier ostrouchý/netopier východný (Myotis blythi), podkovár malý/podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros) a vydra riečna (Lutra lutra).