Revištský rybník (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Žarnovice.

Rozloha: 236.467m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992, novelizovaný v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Vyhlásený bol na ochranu územia s významným hniezdnym a najmä migračným biotopom vtáctva, predovšetkým vodných a vlhkomilných druhov, tiež dnes už relatívne zriedkavej stabilnej kolónie ondatry pižmovej a reprodukčného biotopu obojživelníkov. Chránený areál je územím európskeho významu Revištský rybník, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.