Rebrá (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Kyjov a Šarišské Jastrabie.

Rozloha: 82.160m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu výrazného bradlového geomorfologického útvaru a vysoko estetického krajinného fenoménu ojedinelého typu. Jeho vysoká vedecká hodnota spočíva aj vo výskyte chránených rastlinných druhov a významných ohrozených karpatských malakocenóz.