Rakšianske rašelinisko (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Veľká Fatra v katastri obce Rakša.

Rozloha: 55.310m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin.

Opis: Ochrana vlhkomilných a slatinných spoločenstiev Turčianskej kotliny. Zachované prirodzené slatinné rašelinisko s výskytom ojedinelých, kriticky ohrozených a chránených druhov rastlín. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.