Rajkovec (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horné Srnie.

Rozloha: 9.422m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana pramenného pasienka s veľkým zastúpením vstavačovitých rastlín (najbohatší výskyt Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana v CHKO Biele Karpaty a v celom okrese Trenčín). Refúgium genofondu a výskumná plocha. Hojný výskyt salamandry škvrnitej.