Radomská slatina (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Radoma.

Rozloha: 9.980m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000 a v tom istom roku novelizovaný.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana aluviálnych lúk s mozaikou mokraďných spoločenstiev, s vyvíjajúcou sa halofytnou vegetáciou a s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.