Pstruša (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Stožok.

Rozloha: 73.605m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Novelizovaná bola v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany vlhkomilných lúčnych spoločenstiev s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris).