Prípor (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Belá, Dolná Tižina a Krasňany.

Rozloha: 2.720.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je zriadené na ochranu komplexu prirodzených spoločenstiev jedľovo-bukového lesa, smrekovo-bukovo-jedľového, smrekového kosodrevinového vegetačného pásma s výskytom zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Geologické podložie buduje vápenec, dolomit, kremenec, bridlica a slieňovec. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.