Prielom Nitrice (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Valaská Belá.

Rozloha: 68.324m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Prielom Belánky. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Tok Nitrice v časti obce Podskálie vo Valaskej Belej, prelamuje úzky pás vápencov so strmými svahmi. Územie má charakter skalnej stepi s teplomilnou a vápencomilnou vegetáciou. Ochrana kaňonovitého typu územia vymodelovaného tokom Nitrice (Belanky) v Strážovských vrchoch. Územie je zachované a má značnú krajinársku a estetickú hodnotu, je významné z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska.