Pralesy Slovenska – Hromisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Nízke Tatry v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Východná.

Rozloha: 954.475m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410).