Pralesy Slovenska – Fedkov (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Vihorlat v okrese Sobrance, v katastri obce Vyšná Rybnica.

Rozloha: 114.884m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotop európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130).