Pralesy Slovenska – Čierny kameň (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Veľká Fatra v okrese Ružomberok, v katastri obce Ľubochňa.

Rozloha: 1.409.454m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410).