Pralesy Slovenska – Bystrý potok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v okrese Detva, v katastri Hriňovej.

Rozloha: 218.948m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180).