Pralesy Slovenska – Brvenné (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy, v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obce Trnavá Hora, v časti Jamná.

Rozloha: 167,451m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (* 91H0).