Pralesy Slovenska – Bartkovo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v okrese Detva, v katastri Hriňovej.

Rozloha: 151.081m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotop európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130).