Pralesy Slovenska – Demian (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy v okrese Zvolen, v katastri Hronskej Breznice a v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obce Trnavá Hora, v časti Jalná.

Rozloha: 460.254m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Biotop národného významu: Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.