Ponická dúbrava (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Poniky.

Rozloha: 133.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1895, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie je zriadené na ochranu zachovalých prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch na vedecko-výskumné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Ponická Dúbrava, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.