Pod Strážnym hrebeňom (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Plešivec.

Rozloha: 966.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje zachovalé a typické spoločenstvá drieňových dúbrav Slovenského krasu. Objekt je určený na využitie pre potreby lesníckeho a prírodovedeckého výskumu. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Pod Strážnym hrebeňom, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.