Pod Beskydom (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Nižná Polianka.

Rozloha: 84.546m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovalých spoločenstiev slatinných lúk Nízkych Beskýd. Sú to biocenózy pestrej škály. Najvzácnejším rastlinným druhom je tu ojedinelý papraďorast jazyk hadí (Ophioglossum vulgatum).