Pľaša (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obce Stakčín, v časti Ruské.

Rozloha: 1.108.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a prímesou javora, bresta a jaseňa na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Územie je pod vplyvom vlhkejšej klímy od severu. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bukovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.