Pečniansky les (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Karlova Ves a v okrese Bratislava V, v katastri mestskej časti Petržalka.

Rozloha: 2.953.500m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2012.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), druhov európskeho významu najmä bobra vodného (Castor fiber) a viacerých druhov netopierov (Chiroptera) a druhov národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.