Pavelcovo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

Rozloha: 286.500m2.

Ochrana: Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2005. 

Opis: Bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata).