Panské lúky (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Tvrdošovce.

Rozloha: 688.100m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2020.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskehovýznamu: Sl3 Panónske slané stepi a slaniská (1530*) a Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky(1340*). Biotopy druhov rastlín národného významu: gáfrovka ročná (Camphoros maannua), palina slanomilná rozložitá(Artemisia santonicum subsp. patens), steblovec močiarny (Puccinelia limosa), skorocel prímorský (Plantago maritima), astrička panónska (Tripolium pannonicum), prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum), skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), pakolenec obrúbený (Spergularia media), pakolenec slanomilný (Spergularia salina). Biotopy druhov živočícha európskeho významu: kunka červenobruchá(Bombina bombina). Biotopy druhov živočíchov národného významu: ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea).