Palárikovské lúky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Palárikovo.

Rozloha: 169.313m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2011.

Opis: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany zachovalých biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Palárikovské lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.