Ostrovné lúčky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri mestskej časti Čunovo.

Rozloha: 549.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana zriedkavej flóry, zachovalých lesostepných spoločenstiev a lužného lesa Podunajskej nížiny. Bohatý výskyt vstavačovitých rastlín. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Ostrovné lúčky, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.