Ostrovné lúčky (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri mestských častí Čunovo a Rusovce.

Rozloha: 6.743.900m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2021.

Opis: Predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210*) a Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150). Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Vo7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: vážka (Leucorrhinia pectoralis), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý/Vladykov (Gobio albipinnatus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), netopier obyčajný (Myotis myotis) a podobne. Chránený areál je súčasťou CHKO Dunajské luhy.