Ostriež (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v okrese Myjava, v katastri Brezovej pod Bradlom.

Rozloha: 201.800m2.

Ochrana: Chránené územie bolo vyhlásené v roku 2017.

Opis: Lesný komplex sa vyznačuje mimoriadne zachovalými pôvodnými lesnými spoločenstvami, ktoré sú v rámci širokého okolia ojedinelé a v takej kvalite ako na predmetnej lokalite už ich iba ťažko nájdeme. Vzácnosťou je aj pestrosť druhov, kedy sa ich zastúpenie mení v závislosti od expozície. Ostriež sa vyznačuje výraznou členitosťou reliéfu, čo podmieňuje pestrosť spoločenstiev. Dotknuté lesné porasty sú zaradené v kategórii lesov ochranných, pretože lesy tu plnia výraznú pôdoochrannú funkciu. Lesné spoločenstvá sa vyznačujú zachovalým drevinovým zložením a štruktúrou. Zároveň predstavuje kopec Ostriež výnimočnú geomorfologickú lokalitu, tzv. epigenetický odľahlík. Aj pre samotné mesto Brezová pod Bradlom by bolo vhodné predmetnú lokalitu zachovať v jej súčasnom stave. Plocha je ideálna aj na vybudovanie náučného chodníka, ktorý by návštevníkov informoval o prírodných hodnotách lokality. Cieľom ochrany je zachovanie priaznivého stavu chráneného územia.