Opatovské jazierko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Medveďov.

Rozloha: 23.579m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 2,3579ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Mimoriadne hodnotné územie s výskytom množstva vzácnych a ohrozených predstaviteľov vodnej flóry a fauny. Územie má význam krajinno-ekologický, estetický aj biologický. Dôležitá zásobáreň pitnej vody. Spolu so susednými chránenými územiami tvorí mimoriadne hodnotný komplex biocenóz poriečnej nivy s množstvom vzácnych taxónov rastlinstva (najmä avifauny) a živočíšstva. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kľúčovské rameno, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.