Oľchov (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Ložín.

Rozloha: 195.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zvyškov prirodzených porastov slatinného jelšového lesa „šúrskeho typu“ na dolnom toku Ondavy s výskytom viacerých geograficky významných i vzácnych druhov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Dôležitý biotop vtáctva.