Oblík (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Petrovce.

Rozloha: 900.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje zriedkavý geologický jav (sopečný kužeľ) s výskytom spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum. Využité je ako vedecko-výskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva.