Muráň (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri Spišskej Novej Vsi.

Rozloha: 1.806.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Ochrana jedľových a jedľovo-smrekových lesov v okolí Muráňa /1260 m n. m./ vo Volovských vrchoch. Zachovalé a zväčša pôvodné lesné spoločenstvá pralesového charakteru majú pôvodoochranársku a vodohospodársku funkciu, sú stanovišťom viacerých vzácnych a ohrozených biologických taxónov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Muráň, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.