Mostová (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Veľké Kosihy.

Rozloha: 151.290m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Pôvodne malo názov Dérhídja. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. V roku 2020 bola prírodná rezervácia zmenená na chránený areál. Ochrana 4.stupňa (zóna B) na ploche 20,2941 ha a 3. stupňa (zóna C) na ploche 3,2607 ha.

Opis: Pôvodná prírodná rezervácia bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany slaniska s prítomnosťou vzácnych halofytných druhov rastlín. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: prioritný biotop európskeho významu: Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340*. Chránený areál je územím európskeho významu Mostová, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.