Moľvy (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Zemné.

Rozloha: 85.260m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2001.

Opis: Chránené územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany zachovalých mokraďových spoločenstiev v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine.