Močiar (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Stankovany.

Rozloha: 81.578m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 8,1578ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana ojedinelého geologického javu, plochých štítových travertínových útvarov s pestrými slatinnými fytocenózami na odumretých útvaroch. Výskyt značného počtu veľmi až kriticky ohrozených druhov rastlín. Travertínové útvary patria svojimi formami medzi ojedinelé geologické javy svojho druhu na Slovensku. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Močiar, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.