Mitická slatina (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Trenčianske Mitice.

Rozloha: 28.315m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana zvyšku slatinného rašeliniska ako útočiska mokradnej fauny a flóry i geologického útvaru. Územie má významnú ekostabilizačnú funkciu. Je vhodné pre vedecké a výskumné ciele. V tesnej blízkosti je vrt výbornej minerálnej vody.