Miroľská slatina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Východné Karpaty v katastri obce Miroľa.

Rozloha: 9.676m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovalého komplexu neveľkej rozlohy v oblasti Nízkych Beskýd ojedinelých slatinných a lúčnych spoločenstiev na vedecko-výskumné a náučné ciele. Je tu celá škála slatinných biocenóz až po mezofilné lúčne zárasty.