Melichova skala (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri Detvy.

Rozloha: 940m2, ochranné pásmo 21.060m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana 30m vysokej skalnej ihly na južnom miernom svahu stratovulkánu Poľany. Vznikla pôsobením selektívnej erózie a denudácie, ktorá odstránila menej odolné časti andezitového prúdu a zachovalo sa len jeho najtvrdšie jadro. Má vedecký i estetický význam.