Mäsiarsky bok (NPR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Krupiny.

Rozloha: 1.278.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana lesného komplexu s fragmentami pôvodných alebo málo pozmenených lesných porastov na svahoch so zvislými andezitovými bralami a recentnými sutinami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Mäsiarsky bok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.