Martalúzka (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v okrese Brezno, v katastri obcí Šumiac a Telgárt a v okrese Poprad, v katastri obce Liptovská Teplička.

Rozloha: 1.548.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Zabezpečenie ochrany krajinársky hodnotného územia so skalným amfiteátrom a zachovalými živočíšnymi a rastlinnými spoločenstvami, ktoré sa viažu na prirodzené lesné spoločenstvá 6. a 7.vegetačného stupňa a subalpínske lúky. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kráľovohoľské Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.