Markušovská transgresia paleogénu (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Markušovce.

Rozloha: 69.700m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1987, novelizovaná v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu výrazného geomorfologického útvaru na rozhraní paleogénnych vrstiev a triasových vápencov v Hornádskej kotline, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Xerotermná vegetácia, na vápenci Pulsatilla slavica. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Hornádske vápence, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.