Malý Milič (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Skároš a Slanská Huta.

Rozloha: 140.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu typických pralesovitých porastov Miliča v Slanských vrchoch v dubovo-bukovom a bukovom vegetačnom stupni, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Skalná ostroha Malého Miliča so skalnými stenami a suťami a hniezdami dravých vtákov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Milič, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.