Malé Vážky (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Červeník.

Rozloha: 34.877m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu vodných biocenóz dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Predstavuje vzácny zvyšok mŕtveho ramena v Podunajskej pahorkatine so zachovanými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami stojatých vôd.