Mackov bok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Slovenskej Ľupče.

Rozloha: 37.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana izolovanej lokality význačnej teplomilnej kveteny na vápencovom podloží s mimoriadne bohatým výskytom ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica) sústredeným na pomerne malej rozlohe a na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Mackov bok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.