Lúky pod Ukorovou (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Revúcej, v časti Revúčka.

Rozloha: 121.300m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2011.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopu národného významu: Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a druhov európskeho významu: mlok hrebenatý (Triturus cristatus) a kunka žltobruchá (Bombina variegata). Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Lúky pod Ukorovou, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.