Ľubietovský Vepor (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Ľubietová.

Rozloha: 2.368.793m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 2003. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Predmetom ochrany sú vrcholové spoločenstvá jedľových bučín masívu Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Rezervácia predstavuje jedno z najväčších jadier Biosférickej rezervácie Poľana. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.