Lohotský močiar (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Kameničná.

Rozloha: 241.336m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 24,1336ha (z toho bolo 16,0990ha vodnej plochy, 5,48ha lesov a 2,5546ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Lohótsky močiar. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Územie predstavuje močiar s pomerne nízkym stavom vody, ktorý je vlastne mŕtvym ramenom Vážskeho Dunaja v pokročilom štádiu zarastania. Brehy sú porastené mohutnými trsmi tráv z rodu Carex. V blízkosti je lužný vŕbovo-topoľový les. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Lohotský močiar, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.