Limbašská vyvieračka (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Limbach.

Rozloha: 65.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1977, novelizované v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana významného krasového fenoménu, dokumentujúceho špecifický vývoj krasovej hydrografie Borinského krasu. Vody potoka prameniaceho pod Tureckým vrchom /537,9m/ sa strácajú v ponore pod vrchom Banské /531,1m/ v doline Prepadlé a vystupujú na povrch v Limbašskej vyvieračke. Činnosť a výdatnosť vyvieračky závisí od zrážkových pomerov zbernej oblasti. Maximálna výdatnosť je 120l/s. Za nízkeho stavu vody prestane voda vyvierať a vyteká občas cez tzv. estavelu na dne potoka tečúceho dolinou. CHÚ má veľký význam pre speleologický výskum, ako aj pre výchovno-vzdelávacie využitie. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Homoľské Karpaty, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.