Lido (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v okrese Piešťany, v katastri Piešťan.

Rozloha: 82.000m2.

Ochrana: Obecné chránené územie bolo vyhlásené v roku 2020.

Opis: Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana lokality s významnou ekostabilizačnou, biologickou, vedeckou i estetickou hodnotou. Obecné chránené územie plní významnú krajinnoekologickú funkciu a ako súčasť regionálneho biocentra Vážsky ostrov a súčasne aj nadregionálneho biokoridoru Váh prispieva k vytváraniu trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov ako aj na zachovanie prirodzeného vývoja ich spoločenstiev a prírodnej rovnováhy. Z hľadiska fauny je tu zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre veľmi bohatú biodiverzitu, zastúpenú nielen národne ale aj európsky významnými druhmi. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia, ktoré plní funkciu ekologicky významného krajinného celku ako aj priestoru pre krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta v prírode.