Latorický luh (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Boťany.

Rozloha: 150.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národné prírodné rezervácie Latorický luh I a Latorický luh II. Pôvodne mala názov Latorický luh II. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Predstavuje lužné lesné porasty vŕbových jelšín a brestových jasenín v inundačnom území rieky Latorica. Poskytuje možnosti využitia pre porovnávanie zmien v dôsledku vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine, ako aj pre typologický výskum. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.